اخبار
در حال خواندن
نحوه محاسبه گرمایش در زمستان برای ساختمان(قسمت دوم)
0

نحوه محاسبه گرمایش در زمستان برای ساختمان(قسمت دوم)

توسط Rpizh۵ آبان, ۱۳۹۵

در ادامه مقاله قبلی که در مورد دو روش برای محاسبه مقدار Q به بررسی روش درزی و تعویض هوا می پردازیم و در انتها محاسبه یک مسئله مربوط به گرمایش را می آوریم.

  • روش درزی

همواره مقدار هوا از طریق شکاف و درز درب ها و پنجره ها وارد محیط داخل می شود، برای محاسبه مقدار این هوا باید طول کلیه درزها و شکاف ها را در درب و پنجره ها تعیین نمود، مقدار تلفات حرارتی از این طریق ازرابطه محاسبه می گردد. (رابطه ها در فایل pdf موجود است.)

حرارت محسوس

حرارت نهان، در صورتی که رطوبت به محیط افزوده شود

روابط فوق در واقع همان روابط قبل می باشند که در آنها BL جانشین Q شده است.

که در آن:

B= مقدار نفوذ پذیری هوا بر حسب سرعت باد و نوع در ها و پنجره ها

L=طول کلی درزهای کلیه درب و پنجره ها

نکته:

در ساختمان های مرتفع در طبقات پایین exfiltration (خروج هوا از داخل به خارج) و در طبقات فوقانی infiltration (ورود هوا از محیط خارج به داخل) بدلیل خاصیت دودکش (chimney) زیاد می شود.

 

  • روش تعویض هوا

چون محاسبه طول درز درها ئ پنجره ها کار مشکلی می باشد لذا بیشتر طراحان از روش تعویض هوا استفاده می کندد ، مقدار تعویض هوا بر واحد سطح بر حسب نوع محل در واحد زمان از جداول مربوطه بدست می آید و لذا با تعیین مقدار آن و ضرب آن در سطح محل مقدار Q بدست می آید که در فرمول های قبلی برای محاسبه تلفات حرارتی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

بر آورد درجه حرارت محل هایی که گرم نمی شود

این محل ها در حد فاصل هوای خارج و محیط گرمایش قرار دارند. این درجه حرارت می تواند برابر میانگین درجه حرارت هوای خارج و هوای داخل (در محیط گرمایش) فرض شود ولی از رابطه زیر مقدار آن دقیق محاسبه می شود:(فرمول ها در فایل PDF بصورت کامل قرار داده شده است.)

که در آن:

وزن مخصوص هوا

گرمای ویژه مخصوص

درجه حرارت محیطی که گرم نمی شود بر حسب درجه فارنهایت

درجه حرارت محبط داخل (محیط گرمایش) بر حسب درجه فارنهایت

درجه حرارت هوای خارج بر حسب درجه فارنهایت

 مساحت سطوحی که بین هوای خارج و محیطی که گرم نمی شود قرار دارند.

 مساحت سطوحی که بین محیط داخل و محیطی که گرم نمی شود قرار دارند.

 ضریب انتقال حرارت برای هوای خارج و محیطی که گرم نمی شود قرار دارند.

 ضریب انتقال حرارت برای محیط داخلی و محیطی که گرم نمی شود قرار دارند.

مقدار هوای تازه یا نفوذ هوا که به محیطی که گرم نمی شود وارد می شود.

مثال:

درجه حرارت را برای محیطی که گرم نمی شود محاسبه نمایید.

سطوح مجاور یا محیطی که گرمی می شود به ترتیب برابرند با    بر حسب فوت مربع و نیز انتقال حرارت آنها  می باشد همچنین سطوح مجاور با محیط خارج در قسمتی که هوای آن گرم نمی شود عبارتند از  و ضریب انتقال حرارت در آنها برابرند با  .درجه حرارت محیط داخل (محیط گرمایش) برابر T=70 درجه فارنهایت و محیط خارج برابر T=-10 می باشد.(محاسبات در PDF قرار داده شده است.)

 

اگر از روش میانگین هوای خارج و داخل (محیط گرمایش) استفاده کنیم داریم:

اختلاف ۷ درجه می باشد ، لذا فرمول اول دقیق تر است.

 

 

 

دانلود:فایلPDF

گرد آورنده: رضا پیرخوشقیافه

واکنش شما چیست؟
I like it
0%
interested
100%
Hate it
0%
What
0%
درباره نویسنده
Rpizh
Mechanical Engineer

پاسخ بدهید