مقالات
در حال خواندن
آشنایی با استاندارد های بتن و مواد شیمیایی بتن ها (اصطلاحات و تعاریف)
0

آشنایی با استاندارد های بتن و مواد شیمیایی بتن ها (اصطلاحات و تعاریف)

توسط میثم نجفی ارشادی۱۵ اسفند, ۱۳۹۵

استاندارد بتن، مواد افزودنی شیمیایی بتن و ویژگی ها نخستین بار در سال ۱۳۷۰ تهیه گردیده براساس پیشنهاد های رسیده و بررسی و تایید کمیسیون فنی بتن برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یکصد و ششمین جلسه کمیته ملی استاندارد ساختمان و مصالح ساختمانی مورخ ۱۳۸۳/۷/۲۱ مورد تصویب قرار گرفت. 

استناد بند یک ماده ۳ قانون تاسیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‌شود. برای حفظ همگامی و هماهنگی با پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم و خدمات، استاندارد های ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهند شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها برسد در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوطه مورد توجه واقع خواهد شد. بنابراین برای مراجعه به استاندارد های ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده نمود. در تهیه و تجدید نظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیاز های جامعه در حد امکان بین این استاندارد و استاندارد های کشور های صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

منبع و ماخذی که برای تهیه این استاندارد بکار رفته به شرح زیر است:

۱-استاندارد ملی ایران به شماره ۲۹۳۰: بتن ـ ویژگی و روش آزمون مواد شیمیایی مضاف بتن شده
۲- EN 934-2, 2000: Admixtures for concrete, mortar and Grout – Part2: Concrete Admixtures – Definitions.

هدف و دامنه کاربرد
هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگی های مواد افزودنی مورد استفاده در بتن، بتن مسلح و بتن پیش تنیده به صورت بتن کارگاهی، بتن آماده و بتن پیش ساخته می‌باشد. این استاندارد برای بتن هایی با روانی معمولی کاربرد دارد. این استاندارد برای ملات و دوغاب هم کاربرد دارد.

مراجع الزامی:
مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزیی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مراجع دارای تاریخ چاپ و یا تجدید نظر، اصلاحیه ها و تجدید نظر های بعدی این مدارک مورد نظر نیست. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدید نظر های مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ چاپ و یا تجدید نظر آخرین چاپ و یا تجدید‌نظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده مورد نظر است استفاده از مراجع زیر برای کاربر این استاندارد الزامی است:

۲.۱.   استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۳ سال ۱۳۷۱ بتن تازه ـ آزمایش روانی (اسلامپ)

۲.۲.      استاندارد ملی ایران شماره ۳۵۲۰ سال ۱۳۷۳ بتن تازه ـ تعیین مقدار هوای موجود

۲.۳.   استاندارد ملی ایران -بتن ـ مواد افزودنی شیمیایی _ روش آزمون (قسمت اول: بتن و ملات شاهد)

۲.۴.   استاندارد ملی ایران شماره ۳۲۰۶ سال ۱۳۷۱ بتن ـ تعیین مقاومت فشاری آزمونه های بتن

۲.۵.   استاندارد ملی ایران شماره ۱۸- ۳۱۷۸ سال ۱۳۷۳ روش های آزمون زداینده ها ـ روش اندازه‌گیری PH محلول های آبی ـ روش پتانسیدمتری

۲.۶.   استاندارد ملی ایران شماره ۸۹۸ سال ۱۳۵۲ تعیین وزن مخصوص (دانسیته مایعات در ۲۰ درجه سیلسیوس)

۲.۷.             EN 934-2:2001, Admixtures for concreter, mortar and grout – Part 2: concrete admixtures- definitions, requirements, conformity,

۲.۸.             EN480-2:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part2: Determination of setting time.

۲.۹.             EN 480-4:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part4: Determination of bleeding of concrete.

۲.۱۰.              EN 480-5:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part5: Determination of capillary absorption.

۲.۱۱.              EN 480-6:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part6: infrared analysis.

۲.۱۲.              EN 480-8:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part8: determination of the conventional dry material

۲.۱۳.              EN 480-10:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 10: Determination of the water soluble chloride

۲.۱۴.              EN 480-11:1996, Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 11: Determination or air void characteristics in

۲.۱۵.              EN 480-12:1998 Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 12:

۲.۱۶.              Determinations of the alkali content of admixtures.

۲.۱۷.   EN 934-6:2001: Admixtures for concrete, mortar and grout- test methods- Part 6: Sampling, conformity control and evaluation

۲.۱۸.              EN 12350-5:2000 Testing fresh concrete – Part: Flow table test.

۲.۱۹.              ISO 1158, Plasties- Vinyl chloride homopollymers and copolymers- Determination of chlorine.

۲.۲۰.              ASTM C666: 97 standard tests Method for resistance of concrete to rapid Freezing and thawing.

اصطلاحات و تعاریف

  • اصطلاحات و یا واژه‌ها با تعارف زیر بکار می‌رود:

۳.۱.   عملکرد:

قابلیت یک ماده افزودنی بتن برای ایجاد خواص لازم بدون اثرات زیان آور

۳.۲.   میزان مصرف مجاز:

میزان مصرف ماده افزودنی بتن ، بر حسب درصد وزن سیمان، توسط تولید کننده مشخص می‌شود که در قسمت ویژگیها به آن اشاره شده است.

۳.۳.   محدوده مصرف:

محدوده مصرف ماده افزودنی بتن ، بر حسب درصد وزن سیمان، بر اساس آزمون‌های انجام شده توسط تولید کننده افزودنی های بتن توصیه می‌شود که میزان مصرف مجاز باید در محدوده مصرف توصیه شده باشد.

۳.۴.   حداکثر میزان مصرف توصیه شده:

حداکثر میزان مصرف توصیه شده توسط تولید کننده مواد افزودنی های بتن میباشد.

یادآوری- در مواردی ممکن است محدوده مصرف توصیه شده توسط تولید کننده مواد افزودنی های بتن ، الزامات این استاندارد را برآورده نکند، در این صورت باید آزمون‌های لازم با مصالح مصرفی و در محل انجام شود تا میزان مصرف مورد نیاز برای انطباق با ویژگیها استاندارد مشخص شود.

۳.۵.   بتن و ملات شاهد:

بتون و ملات ساخته شده بدون ماده افزودنی بتن برای مقایسه با بتن حاوی ماده افزودنی بتن به منظور بررسی اثرات ایجاد شده توسط ماده افزودنی بتن و انطباق با ویژگیهای این استاندارد ملی باشد.

۳.۶.   مواد افزودنی بتن:

مواد افزودنی بتن موادی هستند که علاوه بر آب، سیمان و سنگدانه به مقدار جزئی، حداکثر پنج درصد وزنی سیمان، در زمان اختلاط به بتن اضافه می‌شوند و موجب اصلاح برخی از خواص بتن تازه یا سخت شده می‌شوند.

۳.۷.   ماده افزودنی های بتن چند منظوره:

مواد افزودنی بتن که بر روی چند خاصیت بتن تازه یا سخت شده اثر می‌گذارند و بیش از یکی از عملکردهای مشخص شده در قسمت‌های ۳-۶-۲ تا ۳-۶-۱۲ را دارا می‌باشند.

۱-۱-۶-۳ عملکرد اصلی مواد افزودنی بتن:

یکی از عملکردهای ماده افزودنی بتن چند منظوره که توسط تولید کننده مواد افزودنی های بتن به عنوان عملکرد اصلی مشخص شده است.

۲-۱-۶-۳ عملکرد ثانویه مواد افزودنی بتن:

عملکردهای دیگر ماده افزودنی بتن چند منظوره که علاوه بر عملکرد اصلی آن مشخص شده است.

۲-۶-۳  ماده افزودنی بتن کند گیر کننده بتن:

ماده افزودنی بتن کندگیر کننده بتن ، زمان گیرش بتن و تغییر حالت مخلوط از خمیری به سخت، را افزایش می‌دهد.

۳-۶-۳  ماده افزودنی حباب زا یا هواساز بتن:

ماده افزودنی بتن که باعث ایجاد حبابهای ریز و یکنواخت هوا در داخل بتن می‌شود که بعد از سخت شدن نیز باقی می‌مانند.

 ۴-۶-۳ ماده افزودنی بتن زودگیر کننده بتن:

ماده افزودنی بتن که زمان گیرش بتن و آغاز تغییر حالت مخلوط بتن از خمیری به سخت را کاهش می‌دهد.

 ۵-۶-۳ ماده افزودنی بتن زود سخت کننده بتن (تسریع کننده زمان سخت شدگی بتن ):

ماده افزودنی بتن که بدون تاثیر روی زمان گیرش روند کسب مقاومت بتن را تسریع می‌کند.

۶-۶-۳  ماده افزودنی بتن نگهدارنده آب:

ماده افزودنی بتن که با کاهش آب انداختگی میزان از دست دادن آب داخل بتن را کاهش می‌دهد.

۷-۶-۳ ماده افزودنی بتن، کاهنده آب بتن ، روان کننده بتن:

ماده افزودنی بتن که بدون تغییر روانی بتن ، مقدار آب مخلوط بتن را کاهش می‌دهد یا بدون تغییر مقدار آب ، اسلامپ و روانی بتن را افزایش می‌دهد یا هر دو اثر را بطور همزمان ایجاد می‌کند.

 ۸-۶-۳ ماده افزودنی بتن فوق کاهنده آب بتن ، فوق روان کننده بتن:

ماده افزودنی بتن که بدون تغییر روانی بتن ، مقدار آب مخلوط بتن را به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش می دهد یا بدون تغییر مقدار آب بتن ، اسلامپ و روانی بتن را به میزان قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، یا هر دو اثر را بطور همزمان ایجاد می‌کند.

۹-۶-۳  ماده افزودنی بتن ، کاهنده میزان جذب آب بتن:

ماده افزودنی بتن که جذب مویینگی بتن سخت شده را کاهش می‌دهد.

 ۱۰-۶-۳ ماده افزودنی بتن کندگیر کننده بتن ، کاهنده آب بتن ، روان کننده بتن:

ماده افزودنی بتن که مجموعه‌ای از اثرات کاهنده آب بتن ، روان کننده بتن (عملکرد اصلی) و کندگیر کننده بتن (عملکرد ثانویه) را ایجاد می‌کند.

 ۱۱-۶-۳ ماده افزودنی بتن کندگیر کننده بتن ، فوق کاهنده آب بتن ، فوق روان کننده بتن:

ماده افزودنی بتن که مجموعه‌ای از اثرات فوق کاهنده آب بتن، فوق روان کننده بتن (عملکرد اصلی) و کندگیر کننده بتن (عملکرد ثانویه) را ایجاد می‌کند.

 ۱۲-۶-۳ ماده افزودنی زودگیر کننده بتن ، کاهنده آب بتن ، روان کننده بتن:

ماده افزودنی بتن که مجموعه‌ای از اثرات کاهنده آب بتن ، روان کننده بتن (عملکرداصلی) و زودگیر کننده بتن (عملکرد ثانویه) را ایجاد می‌کند.

در این مقاله به بررسی استاندارد های لازم  و آشنایی با تعاریف و اصطلاحات اولیه  پیاده سازی و اجرای سازه های بتنی پرداختیم در مقالات بعدی به بررسی تخصصی تر این استاندارد ها به همراه ارایه جداول مربوطه خواهیم پرداخت .

 

منبع :مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران

واکنش شما چیست؟
I like it
50%
interested
50%
Hate it
0%
What
0%
درباره نویسنده
میثم نجفی ارشادی
دانشجوی مهندسی مکانیک

پاسخ بدهید