مقالات
در حال خواندن
دیوار های آجری brickwall
0

دیوار های آجری brickwall

توسط حامد سکاکی۲۳ فروردین, ۱۳۹۶

آجر یکی از پرمصرفترین و قدیمی ترین مصالح ساختمانی است که از زمانهای بسیار قدیم مورد استفاده قرار گرفته است . قدمت مصرف آجر در ایران به چند هزار سال بالغ می شود و هم اکنون نیز پر مصرف ترین مصالح ساختمانی در کشور است .

مهمترین عملکرد دیوارها، جداسازی کامل یا تقریبی فضاهای مختلف از یکدیگر است. این عملکرد که در نوع خودش بسیار ساده و با کاربردی از پیش تعیین شده است، در محیط‌های مسکونی، اداری و دیگر فضاها می‌تواند نقش مهمی را دردکوراسیون ایفا کند. با تقسیم فضا از طریق دیوارها و دیوارکشی بین مقاطع مختلف کاری، می‌توانید فضایی با چند کاربری طراحی کنید. در سیستم طراحی سنتی، چه در منازل و چه در محیط‌های کاری و اداری، هر فضا به‌وسیله چهار دیوار محصور و فعالیت‌ها در داخل چهار دیواری‌ها انجام می شود. در عصر حاضر با تغییراتی که در سبک زندگی و تکنولوژی روز و به تبع آن در اندازه و مساحت فضاها ایجاد شده، تعریف چارچوب فعالیت‌ها نیز تغییر کرده است. امروزه تقسیم فضا به‌صورتی انجام می‌شود که جریان سیال انرژی و سبک معماری و طراحی داخلی در کل مجموعه، قابل حرکت و رویت باشد و وحدت طراحی فضا به‌وسیله دیوارهای بلند جدا کننده، از بین نرفته است. این‌گونه تقسیم‌بندی، به ویژه در سیستم‌های اداری که مجزا هستند اما اشراف مدیریت به کل سیستم وجود دارد، تقسیم‌بندی شناور نامیده می‌شوند و نوع جداسازی را پارتیشن‌بندی شناور می‌نامند. پارتیشن(partition) به معنی جداسازی و قسمت‌بندی است. در دهه‌های گذشته این پارتیشن‌ها که اغلب از چوب ساخته می‌شدند به صورت مجموعه‌ای بلند تا سقف امتداد می‌یافتند و در نهایت، طبقات آن، فضایی برای قرار دادن اشیاء تزئینی که از دو سو قابل رویت بودند به‌شمار می‌رفت. این جداکننده ها اغلب در میان دو فضای پذیرایی و نشیمن تعبیه می شدند.

هدف ازدیوارسازی:

انتقال بارسقف به پی ساختمان

جلوگیری ازنفوذعوامل جوی مانند:باد،باران،برف،سرماوگرما

تقسیم فضاهای داخلی ساختمان

نگه داری شیروانی خاک ریزهاوخاک برداری ها

انواع دیوارهاازنوع وظیفه:

دیوارازنظروظیفه ایکه برعهده دارد،به دونوع تقسیم میشود.(دیوارباربر،دیوارغیرباربر)تقسیم میشودکه انواع مصالح برای ساختن دیوارهامورداستفاده قرارمی گیردکه عبارت انداز:

 • دیوارآجری
 • دیواربلوک(سیمانی،گچی،آهکی)
 • دیوارسنگی
 • دیواربتنی
 • دیوارچوبی
 • دیوارفلزی
 • دیوارگلی

که،هرکدام برای خودمبحثی دارد.که ماازبین این هفت مورد،دیوارآجری راتوضیح میدهیم:

دیوارهای آجری:

دیواری است که باآجرتوپروملاط ساخته میشود.این دیوار،وزن سقف ساختمان وسایربارهای واردرا،تحمل کرده وبه پی منتقل می کند.ابعادآجرهادرکشورهاوحتی مناطق مختلف متفاوت است.اندازه ی مناسب برای آجرآن است که طولش دوبرابرعرض به اضافه یک سانتی متر(ضخامت بندملاط)باشد.هرچه ابعادآجربزرگترباشد،مقاومت آجرکاری نیزبیشترمیشود،زیرامقاومت آجرازملاط آن بیشتراست.علاوه براین سرعت دیوارچینی هم بیشترمی شود.البته اگرابعادآجرازمقاومتمعین بیشترباشد،کارکردن باآن مشکل است وازنظراقتصادی هم به صرفه نیست.آجری که برای دیوارسازی به کارمی رود،بایدمقاوم ومرغوب باشدوملاط مصرفی آن نیزمی تواندماسه آهک،باتارد«ازمخلوط کردن:ماسه،سیمان،آهک وآب ملاط باتاردبه دست می آید»یاماسه،سیمان باشد.

ضخامت دیوارهای آجری:

ضخامت دیوارهای آجری،براساس باروارد،برآن تعیین می شود به طورکلی می توان حداقل ضخامت دیوارباربررابرای ساختمان یک طبقه،یک آجردرنظرگرفت امادرصورتی که دیوارباربر،دیوارخارجی ساختمان باشد،ازنظرعایق حرارتی مطلوب نیست وباید،ضخامت دیوارخارجی حداقل۵/۱آجردرنظرگرفته شود.

ارتفاع دیوارهای آجری:

ارتفاع دیوارآجری عبارت است ازفاصله ی عمودی بین کف تازیرسقف هرطبقه که به آن طول آزاد دیوارهم گفته میشود.ارتفاع دیوارباضخامت آن رابطه ی مستقیم داردیعنی هرچه ارتفاع دیواربیشترباشد.ضخامت آن هم بایدبیشترباشد.

پیوندواهمیت پیوند،دردیوارهای آجری:

پیونداصطلاحی است که به انواع آرایش های شناخته شده ی آجرچینی دیوارها،اصلاق میشود.نوع آرایش های پیوندی برای دیوارهایی که بارهای سنگینی  راتحمل می کنند،امری اساسی است که می تواندتاحدامکان ازتخریب سازه ای جلوگیری کند.برای اجرای موثراین کار،پیوندآجری بایدطوری باشدکه بار،رابه شکلی یک نواخت،درتمامی طول دیوارپخش کند،تاهربخش ازدیوار،مقدارکمی ازبارراتحمل کند.

انواع پیوندهای آجری:

 • پیوندبلوکی
 • پیوندخاجی
 • پیوندهلندی
 • پیوندکله وراسته
 • پیوندکله
 • پیوندراسته

توجه:

لازم به ذکرهست.تعدادپیوندهای آجرچینی زیاداست.این نمونه هادرکشورایران مصرفی زیاد،دارد.

اصول کلی دیوارچینی آجری:

ردیف راسته،باآجرسه قدی شروع شودتاهم پوشانی مناسب دررج هابه وجودآید.

بندهای عمودی رج های متناوب،دریک خط قائم قرارگیرند.

آجرهایی که درداخل ضخامت دیوارقرارمی گیرند،تاحدامکان به صورت کله ای کارگذاشته شوند.

حتی الامکان ازآجرهای کامل ونشکسته استفاده شود.

آجرهاقبل ازمصرف،زنجاب،یعنی ازآب اشباع شوند.

برای داشتن دیواری بامقاومت بیشتر،تمامی درزهای داخلی دیواردرهرردیف،کاملا،باملاط پرشود.

توجه:

رعایت این چنداصول دیوارچینی آجری باعث میشود دیوارمقاومت بیشترداشته باشد.

 اتصالات در دیوارهای آجری:

نقش اتصالات در دیوارهای آجری حائز اهمیت است . اتصالات را باید طوری انتخاب کنیم و در نظر گرفت که رعایت نکاتی که قبلا گفته میسر است .در زیر چند نوع از اتصالات رایج دیوارهای آجری شرح داده شده است .

 

واکنش شما چیست؟
I like it
60%
interested
20%
Hate it
20%
What
0%
درباره نویسنده
حامد سکاکی
حامد سکاکی دانشجوی معماری

پاسخ بدهید